عباس


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : زنجان
شهر : قيدار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۶۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال