مجتبی مومنی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
استان : تهران
شهر : انديشه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۷۶۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۲۰ سوال