احسان


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۱۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : قوچان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۲۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۲۰ سوال