جعفری


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۱۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۵۲ سوال