ابوالفضل عبدلي


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۴/۱۵
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۵۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۲۰ سوال