جواد ابراهیمیان


مقطع تحصیلی : دکتری
استان : اصفهان
شهر : کاشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۹۶۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۰ سوال