سید ابوالفضل اسپویی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۲۶۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۳ سوال