عاشورا مکتب انتظار


در این کتای عاشورا و جلوه های ویژهو شباهت های عاشورا و عصر ظهور به قلم ارزشمند به نگارش درآمده است.

#احیاگر دین و جلوه های انتظار
می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «عاشورا مکتب انتظار»