حق از نظر رسول خدا (ص)


http://حق ازنظر رسول خدا(ص) فرمودند« من هم بشرم وشما که برای رفع خصومت ، به من رجوع می کنید ، چه بسا برخی ازشما دلایل خودرا بهتر ازدیگری برای من مطرح نماید که درنتیجه ، من هم بر طبق شنیده ام به نفع او داوری کنم . اما اگر من درمقابل حق مسلمانی به نفع کسی حکم کرده باشم ، آن چیزی که دراثر این حکم نصیبش می گردد، پاره ای ازآتش است ؛ می خواهد نگهدارد یا رهایش کند (وبه صاحب حقیقی آن بدهد ) – گویا ! حق دراین دنیا بر غیر ازما واجب گشته وگویا ! مرگ دراین دنیا بر غیر از ما نوشته شده وگویا! مردگانی که تشییع می شوند سفرکوتاهی نموده دوباره به سوی ما باز می گردند.درحالی که اجسادشان را دفن می کنیم ومیراث شان را می خوریم گویا! ما بعد ازآنان جاودانیم به طوری که هر موعظه ای را فراموش نموده وازهر حادثه ای خودرا ایمن ساخته ایم – ادای هیچ حقی را به فردا نگذاارید ، زیرا ازناحیه خدای تعالی برای هرروز تکلیفی است ص179و180 نهج الفصاحه


ارسال نظر برای «حق از نظر رسول خدا (ص)»