صدقه از منظر بزرگان دین


http://ازپیامبراسلام (ص) درباره صدقه این چنین نقل شده است : -بهترین اقسام صدقه آن است که میان دو کس را اصلاح کنی . -بهترین صدقه نگهداری زبان است. -صدقه ای که به خویشاوند دهند پاداش مکرّر دارد. پ-صدقه خشم خداوند را فرو می نشاید واز مرگ بد خاو گیری می کند. -خدا رحمت کند مؤمنی را زابنش را از هربدی بازدارد. زیرا این صدقه ای است که او به خوداده است . -مؤمن درروز رستاخیز درسایه صدقه خویش قرار می گیرد. - ترک بد کردن صدقه است . -اولین چیزی که درقیامت درترازوی اعمال انسان می نهند ،انفاق اوبه افرادخانواده اش است علی (ع) درباره صدقه این چنین فرموده است : -صدقه پنهانی ، گناهان را می پوشاند وصدقه آشکار ثروت را زیاد می کند- ایمانتان را بادادن صدقه حفظ کنید – هرگاه بسیار تنگدست شدید بادادن صدقه با خدا معامله کنید (تا از فقر نجات یابید ) -آنگاه که انسان بمیرد دستش ازکارهای دنیا کوتاه شود مگر ازسه چیز: صدقه ای که ادامه دارد، دانشی که به مردم آموخته واز آن سود برده اند وفرزند صالحی که برایش دعا کند. - ازآن چه خداوند متعال به شما روزی داده انفاق کنید، همانا انفاق کننده همچون مجاهد درراه خداست امام سجاد(ع) درحق صدقه فرموده است « حق صدقه این است که بدانی این صدقه پس انداز توست نزد پروردگارت وامانت بی نیاز ازگواه توست وچون بدین عقیده مند شوی، بدان چه درنهانی بسپاری بیشتر اعتماد داری تا آن چه آشکارباشد . ازامام محمدباقر(ع) نفل است فرمود « بسیار صدقه پنهانی بدهید . چرا که صدقه پنهانی، خشم خداوند را خاموش می کند» امام صادق (ع) درباره صدق فرموده است : -صدقه بهترین ثروت وگنجینه وپس انداز انسان است - صدقه، قرض را ادا می کند وبرکت را جانشین خود می سازد -هرگاه گرفتار فقر وتهیدشتی شدید، از طریق صدقه دادن با خدا تجارت کنید . -هرگاه به نیازمندان صدقه دادید، به آنها تلقین کنید که شمارا دعا کنند چرا که دعای آنها درحق شما به استجابت می رسد - هرگاه صبگاه صدقه ای بدهد، خداوند نحسی آن روز را ازاو برگرداند. امام موسی کاظم (ع) : کمک به ناتوان بهترین صدقه است


ارسال نظر برای «صدقه از منظر بزرگان دین »