وصایا وسفارش بزرگان به فرزندان خود


امام علي (ع) فرمود فرزندان من با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر شمارا نديدند مشتاق ديدنتان باشند وهرگاه مُردند برشما بگريند ص395ح13000ج7ف آدم (ع) به فرزندش شيث فرمود: هرگاه دلهايتان ازچيزي نفرت داشت، ازآن چيزي دوري كنيد زيرا زماني كه من به درخت نزديك شدم تا ازآن بخورم، دلم ازاين كار گريزان بود. اگر ازخوردن امتناع كرده بودم آن بلايي كه به سرم آمد نمي آمد ص404ح13122ج7ف امام علي (ع) به فرزندش حسن (ع)سفارش كرد هرگاه فردي از آنان به سبب گناهي سزواركيفر شد اورا به وجهي نيكوسرزنش كن زيرا سرزنش همراه با گذشت براي كسي كه عقل وفهمي دارد، دردناكتر ازكتك زدن است ص466ح13344ج7ميزان لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم درروزها وشبها وساعات زندگی خود بهره ای برای تحصیل علم درنظر گیر، زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه ای مانند ترک علم نخواهی یافت ص46 ح13963ج8 میزان الحمه امام زین العابدین (ع) فرمود بدان ای پسر آدم که درپس امروزی روزی بزرگتر وترسناکتر ودرد آورتر برای دلهاست وآن روزقیامت است. درآن روز مردم گردآورده می شوند ودرآن روز همگان حاضر گردیده می شوند .درآن روز خداوند اولین وآخرین خلایق را جمع می کند ص208ح14559ج8مزان الحمه لقمان به فرزندش گفت : فرزندم هيچ كس را به سبب كهنه بودن جامه اش حقير مشمار، زيرا كه پروردگار تو واو يكي است »ص142 ج3 ميزان الحمكه ح4231 لقمان گفت : فرزندم مباد چنین شود که خروس صبح از توهشیار تر وبه اوقاف نماز ازتو مراقبتر باشد آیا نبینی که به هنگام هرنماز اعلان دخول وقت می نماید وسحرگاهان ندا به آوای بلند سر میدهد درحالی که تودرخوابی » ص16کتاب شب مردان خدا نویشه سید محمد ضیا ء آبادی حضرت آدم (ع) به فرزندش شيث (ع) فرمود« هرگاه عزم كاري كرديد درعاقبت آن بينديشيد؛ زيرا كه من اگر درعاقبت كار خود مي انديشيدم ، آنچه به سرم آمد، نمي آمد»ص53ح3860ج3 ميزان الحمكه لقمان فرمود فرزندم حكمت بياموز تا ارجمند شوي زيرا كه حكمت به دين رهنمون مي شود وبنده را برآزاده شرافت مي بخشد وتهيدست را از ثروتمند بالاتر برد وكوچك را از بزرگ پيش مي اندازد»ص174ح4353ج3 ميزان الكحمه امام باقر(ع) به فرزندش امام صادق (ع) فرمود: فرزندم ! منزلت شیعیان را از اندازه روایت ومعرفتشان بشناس ، زیرا معرفت همان فهم روایت است وبا فهم روایات است که مومن به عالیترین درجات ایمان می رسد . من درکتاب علی (ع) نگریستم درآن جا این جمله را یافتم : همانا قدر وقیمت هر انسان ، به معرفت اوست ص17ح13808 ج8 میزان الحکمه لقمان گفت : امام زين العابدين (ع) درسفارش به امام بقر(ع) فرمود« فرزندم ازهمنشيني يا رفت وآمد با احمق بپرهيز وازاو دوري كن وباوي همسخن مشو، زيرا آدم احمق ، غايب باشد يا حاضر، پست وفرومايه است ؛ هرگاه زبان به سخن گشايد حماقتش اورا رسوا كند وهرگاه خاموش شود به دليل ناتواني در سخن گفتن باشد، اگر كاري كند خرابي به بارآورد وچون مسووليتي به عهده گيرد آن را تباه سازد، نه علم خودش به كار او مي آيد ونه دانش ديگران سودش مي رساند، به سخن خير خواه خود گوش نمي دهد، وهمنشينش ازدست اوآسوده نيست، مادرش آرزوي مرگ اورا دارد وهمسرش آرزوي ازدست دادن اورا وهمسايگي اش را وهمنشينش آرزوي خلاصي از همنشيني اورا. اگر درمجلسي كمترين فرد مجلس باشد. بالاتر ازخود را به رنج افكند واگر بالا ترين فرد باشد فرو دستان خودرا به فساد وتباهي كشاند»ص235ح4576ج3ميزان الحمكه لقمان به فرزندش گفت : اگر مي خواهي عزت دنيا را به دست آوري، طمع خويش را ازآنچه مردم دارند: ببُر زيرا پيامبران وصديقان ، به سبب بركندن طمع خود، به آن مقامات رسيدند ص370ح12998ج7ميزان ح امام صادق (ع) فرمود :لقمان گفت فرزندم : اگر چيزي نداشتي كه با آن به خويشانت رسيدگي كني وبه برادرانتاحسان نمايي ، نيكخويي وخوشرويي خود را ازدست مده، زيرا كسي كه نيكخو باشد، نيكان اورا دوست بدارند وبدكاران ازوي دوري كنند»ص489ح5315ف امام صادق (ع) فرمود :لقمان گفت ازغمزدگي وبي حوصلگي وبدخويي وكم صبري دوري كن كه هيچ دوستي، تحمل اين خصلتها راندارد .دركارهايت آرام وبردبار باش ودرتحمل زحمات برادران ، صبور ي كن وباهمگان خوشخوباش »ص491ح5328ج3ف


ارسال نظر برای «وصایا وسفارش بزرگان به فرزندان خود »