اهداف قیام حسینی


اهداف قیام حسینی

آیا حضرت امام حسین (ع) قیام کرد گناهان شیعیان بخشیده شود؟ یا آنان را از جهّنم رها یابند ؟ درجواب باید گفت. حضرت امام حسین (ع) قیام کرد دین زنده باشد و اسلام پایدار باشد اسلامی که جدبزرگوارش بیست وسه سال زحمت کشیده بود وپدرش بیست وپنج سال بخاطر آن خانه نشین شد وسرمبارکش درمحراب عبادت مجروح گردید وبرادرش صلح را قبول کرد واز حقش گذشت امام حسین (ع) در وصیت نامه اش به برادرش محمّد بن حنفیه این است « حسین به وحدانیت پروردگار گواهی می دهد وبراینکه محمّد بنده وفرستاده اوست او که آیین حق را از سوی حق آورده است گواهی می دهد که بهشت ودوزخ حق است وقیامت بدون هیچ شکی خواهد آمد وخداوند درآن روز همه را ازقبر بیرون می آورد. اما بعد،قیام وانقلاب من( خروج من بریزید) برای ایجاد فتنه وفساد ویابرای سرگرمی وخودنمایی نیست بلکه خروج من برای اصلاح امور امت جدم رسول خدا(ص) است . من اراده کرده ام که امر به معروف ونهی از منکر نمایم واز سیره جدم وپدرم علی ابن ابی طالب (ع) پیروی کنم .اگر کسی دعوت به حق را پذیرفت پس خداوند سزاوارتربه قبول آن است واگر کسی آن را نپذیرفت من صبر خواهم کرد تا خدای متعال میان من واین جماعت داوری کند واو بهترین حکم کنندگان است برادرم این وصیّت من به تو است وتوفیق خود را خداوند می خواهم، براو توکل می کنم وبسوی او باز می گردم » یکی از اهداف قیامش را اصلاح امت جدش واجرای امربه معروف ونهی ازمنکراست که در ماه محرم درکشورما ایران عزیز هفته امر به معروف ونهی از منکر نامگذاری شده است که معروف چیزهای است که هم عقل وهم شرع آن را پسنده وخوب میداند! ومنکر اعمالی است که درنظر شرع مقدس وعقل ناپسند وزشت است ! امربه معروف ونهی ازمنکر سیمای دارد آن عبارت از: امربه معروف ، نشانه ی تولی وتبری است. نهی از منکر ، تلخ کردن کام خلافکاران است . امربه معروف، نشانه ی تعهد وسوز وعلاقه ی انسان به سلامتی جامعه است . امربه معروف، نشانه ی عشق انسان به مردم وخلق خداست . امربه معروف، نشانه ی آزادی وحریّت درجامعه است . امربه معروف، نشانه ی ارتباط میان آحاد جامعه است امربه معروف، نشانه ی فطرت بیداری است . امربه معروف، حضور وغیاب واجبات است ، چرا نماز نخواندی؟ وچرا روزه نگرفتی ؟ چرا درمقابل ظالم سکوت کردی ؟وچرا دربرابر حلال وحرام خداوند بی تفاوت هستی ؟ امربه معروف، ضامن اجرای واجبات است . ونهی از منکر، ضامن ترک همه ی محرمات است . امربه معروف، تشویق نیکو کاران درجامعه است . امربه معروف تذکر وآگاه کردن افراد جاهل وبی خبر است . ونهی ازمنکر، ترمزی است که ماشین جامعه راهدایت می کنند امر به معروف گاز ماشین است که ماشین اجتماع را هدایت وجلو می برد امر به معروف،سبب دلگرمی وتقویت افراد کم اراده وسست بنیه است . امر به معروف، نشانه ی حضور درصحنه است نه بی تفاوتی به من چه مربوط است؟... امربه معروف ، مقام منصب وحق وحقوقی است که خداوندمتعال به اهل ایمان داده است تا براعمال دیگران نظارت داشته باشد. امر به معروف،جامعه را رشد می دهد . ونهی ازمنکر ، جامعه را از سقوط نجات می دهد . امر به معروف، حافظ مرزها وحقوق افراد است وجامعه بی فریاد ، جامعه ای مرده است وافراد ساکت ، جمادتی متنفس بیش نستند نهی از منکر ، جبران کننده کمبود تقوای بعضی از افراد جامعه است . امر به معروف امر ونهی ازمنکر ، نشانه غیرت دینی، احساس مسئولیت ومشکلات مردم را مشکلات خود دانستن است . امر به معروف ونهی ازمنکر، نوعی قرنطینه روحی دربرابر عیبها وگناهان مسری است. امر به معروف ونهی ازمنکر، نوعی انضباط اجتماعی است یعنی محدود کردن تمایلات اشخاص در برابر مصالح جامعه درواقع نوعی کنترل افراد لاابالی است . امربه معروف ونهی از منکر ، نشانه رشد است » نصیحت حضرت امام حسین (ع)به سپاه کوفه نمونه ی از امر به معروف ونهی ازمنکر درروز عاشورا : امام هدایت وسفیر سعادت خاندان وحی که اصلاح امور مردم وهدایت آنهارا برمدار خواسته واراده خداوند سرلوحه خروج خود قرار داده بود وقتی آنهارا درخطر بزرگ سقوط به منجلاب وتباهی می دید آنان را این چنین نصیحت فرمود:« خداوندی را ستایش می کنم که دنیا را آفرید وآن را خانه فنا وزوال مقرر فرمود واهل دنیارا دراحوالاتی گوناگون قرار داد، آنکه دنیا اورا فریب داد بی خرد، وفریفته دنیا، نگون بخت است . مبادا دنیا شمارا فریب دهد که دنیا امید گرویدگان به خودرا قطع می کند وطمع آن کس را که دلبسته اوست نومید می سازد . شمارا می بینم برای انجام کاری اجتماع کرده اید که خدا را خشمگین ساخته است واو از شما روی برتافته وکیفرش را بر شما نازل کرده وشمارا ازرحمت خود دور گردانیده است . نیکو پروردگاری است خداوند ما، وشما بندگان بدی هستید که به طاعت او اقرار وبه رسولش ایمان آورده اید، ولی برسر فرزندان وعترت او تاخته وتصمیم به قتل آنها گرفته اید، شیطان به شما غلبه کرد وخدای بزرگ را ازیاد بردید ، نابود شوید با هرآنچه می خواهید . همه مااز خداهستسم وبه سوی او باز خواهیم گشت ، اینان جماعتی هستند که پس از ایمان کافر شدند، رحمت پروردگار از ظالمان دورباد» اهداف دیگر حضرت امام حسین(ع) احیای معالم دین ومبارزه بابدعتها بود زمانی که درراه کوفه عبدالله ابن مطیع با امام برخورد کرد گفت پدر ومادرم بفدایت ای پسر رسول الله چه چیز باعث شده که از حرم خدا وحرم جدت رسول خدا خارج شدی ؟ حضرت درجواب فرمود : « اهل کوفه برای من نامه هایی نوشته اند ودرخواست کرده اند تا برضد ظالمین اقدام کنم زیرا آنها امیدوارند تا معالم دین احیا شود وبدعتها از امت اسلام برچیده شود » اهداف دیگر حضرت امام حسین (ع) حق گرایی وشهادت طلبی بود که درمسیر کربلا فرمود:« آیا نمی بینی که حق عمل نمی شود واز باطل جلو گیری نمی شود. دراین اوضاع مؤمن حق دارد به لقای پروردگارش رغبت کند ( درراه خدا قیام کند وبه لقای حق برسد) پس مرگ را ( بااین شرائط) سعادت وخوشبختی وحیات وزندگی با ظالمین را خواری می دانم » قیام برای آزادی وآزادگی از اهداف دیگر امام بود حضرت امام حسین (ع) درقیام خونین عاشورا برای آزادی وآزادگی مبارزه می کرد ازآغاز حرکت تا روزعاشورا ، همه جا روح آزادگی را تقویت می فرمود ودرحساس ترین لحظات روز عاشورا که درمحاصره کامل قرار داشت به آزادگی وآزادی یاران خود می اندیشید آنان را درانتخاب، آزاد گداشته بود وفرمود« ای مردم هرکدام از شما می تواند برتیزی شمشیر وضربات نیزه ها صبر کند با ما قیام کند وگرنه از میان ما بیرون رود وخود را نجات دهد» ودر لحظات آخر عمر به مهاجمان بی دین فرمود « وای برشما پیروان آل ابوسفیان اگر دین ندارید وشمااز قیامت نمی ترسید پس در این دنیا آزاد مرد باشید بجای خود برگردید اگر خیال می کنید که از قوم عرب هستند» اینها نمونه های از اهداف قیام حضرت امام حسین (ع) بود باعث شد اسلام درجهان زنده وپایداری باشد باید گفت اهداف حسینی دراین قیام عبارت بوداز: 1- زنده کردن اسلام 2- آگاه ساختن مسلمانان وافشای ماهیت واقعی امویان 3- احیای سنّت نبوی وسیره علوی 4- اصلاح جامعه وبه حرکت در آوردن امّت 5- ازبین بردن سلطه استبدادی بنی امیّه برجهان اسلام 6- آزادسازی اراده ملّت از محکومیّت سلطه وزور 7- حاکم ساختن حق ونیرو بخشیدن به حق پرستان 8- تأمین قسط وعدل اجتماعی واجرای قانون شرع 9- ازبین بردن بدعتها وکجرویها 10- تأسیس یک مکتب عالی تربیتی وشخصیّت بخشیدن به جامعه حضرت امام خمینی( ره) فرمود:« محرم وصفر است که اسلام را زنده نگه داشته است فداکاری سید الشهدا سلا م ا...علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است ، زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیان ، از طرف خطبا، با همان وضع سابق واز طرف توده های مردم با همان ترتیب سابق که دستجات معظم ومنظم ، دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می افتند که باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند ، باید این سنتها را حفظ کنید » مقام معظم رهبری فرمودند«باید درمقابل انحرافی که ممکن است دشمن برما تحمیل بکند، بایستیم . عبرت گیری از عاشورا این است .نگذاریم روح انقلاب وفرزندان انقلاب درجامعه منزوی بشوند »


ارسال نظر برای «اهداف قیام حسینی »