دسته بندی عالمان


ادانشمندی گفته است:«عالمان برسه دسته اند:بعضی ازآنهامانند مورچه هستند ،ازبیرون دانه می -آوردند ومرتب انبار می کنندذهن آنان انبار اطلاعات است.درواقع آنان هم چون ضبط صوت هرچه مید د -شنوند ضبط می کنند وهروقت بخواهی همان را که یادگرفته اند ،پس می دهند.اما دسته ی دوم ،مانند کرم ابریشم ازلعاب خودشان پیله می کنند وخودرا دردرون آن محبوس می کننداین ها هم عالم -واقعی نیستند ،برای اینکه از بیرون چیزی اکتساب نمی کنند. همه چیز رااز خیال ودرون خودشان می -سازند وعاقبت هم دردرون پیله ی خود خفه خواهند شد.ولی دسته ی سوم که عالمان واقعی هستند ،مانند زنبور عسل شهد گل ها را می مکند ودردرون خود می پورند وعسل می سازند. یعنی آنچه را که انسان ازبیرون می گیرد باید با نیروی تجزیه وتحلیل خود بپرورد تا چیزی ازآب درآید! »


ارسال نظر برای «دسته بندی عالمان »