معلم


شعر درباره«معلّم»معلّم کیمیای،عشق به جانهاستمعلّم آفرینش، جان به دلهاستمعلّم عاشق،علم ودین استمعلّم حلقه،حبل المتین استمعلّم نوری،ازنورالهی ستمعلّم صاحب،مهر خدای ستمعلّم شمع ازمجلس دلهاستمعلّم آشنایی ،دردودلهاست معلّم علم دارد،همچودریاستمعلّم حلم دارد،همچودنیاستمعلّم شمع از،شمس خداستمعلّم آیت از،حق خداستمعلّم شغلشان،انبیا ءهستمعلّم فاتح ،مشکل گشاهستمعلّم عارف ،اهل نماز استمعلّم مهربان،غم نوازاستمعلّم قهرمان ،دلنواز استمعلّم عاشق ،رازونیازاستمعلّم مقصدش،قرُب خداستمعلّم رهبرش ،شاه ولاء استمعلّم معدن،عدووفااست(خدمتلو) معلّم رحمت،نورخداست
ارسال نظر برای «معلم »