معلم


شعر درباره«معلّم»

معلّم کیمیای،عشق به جانهاست

معلّم آفرینش، جان به دلهاست

معلّم عاشق،علم ودین است

معلّم حلقه،حبل المتین است

معلّم نوری،ازنورالهی ست

معلّم صاحب،مهر خدای ست

معلّم شمع ازمجلس دلهاست

معلّم آشنایی ،دردودلهاست م

علّم علم دارد،همچودریاست

معلّم حلم دارد،همچودنیاست

معلّم شمع از،شمس خداست

معلّم آیت از،حق خداست

معلّم شغلشان،انبیا ءهست

معلّم فاتح ،مشکل گشاهست

معلّم عارف ،اهل نماز است

معلّم مهربان،غم نوازاست

معلّم قهرمان ،دلنواز است

معلّم عاشق ،رازونیازاست

معلّم مقصدش،قرُب خداست

معلّم رهبرش ،شاه ولاء است

معلّم معدن،عدووفااست

(خدمتلو) معلّم رحمت،نورخداست


ارسال نظر برای «معلم »