آثار وبرکات نماز دردنیا


//آثار وبرکات نماز دردنیا

هیچ یک از اعمال عبادی واموردینی درحیات وزندگی انسان بی تاثیر نیستند بلکه هریک ازآنها درحد خود موثر واقع می شوند ومیزان تاثیرآنها بنابراهمیتی است که شارع مقدس برای آنهادرنظر گرفته است نماز می تواند بسیاری ازمعضلات ومشکلات نماز گزار را درزندگی مادی اش ازبین ببرد وآنهارا ازسرراه او بردارد وانبیا واولیا وبزرگان برای رفع مشکلات به نماز متمسک می شدند بایدگفت اضطراب ونگرانی همیشه ازبلاهای زندگانی است وعوارض ناشی ازآن درزندگی فردی واجتماعی محسوب است بهترین راه برای ازبین بدن نگرانی یاد خدا ست مایه آرامش دلها« الا بذکرالله تطمئن القلوب آگاه باشید تنها با یاد (خدا نماز )دلها آرامش می دهد ویاد خدا باعث بصیرت درکارها می شود وصیقل روح می گردد وعامل رستگاری است ودل انسان دراثریادخد زنده می شود وعقل روشنای می یابد وغیر ازعقل ،قلب هم روشن می گردد وذکرنام خدا بهترین سرمایه است وستون ایمان است وداروی بیماریهای روحی است وباعث گشایش سینه می گردد وسینه ها روشن می گردد ودلها نورانی می شود وازفواید دیگر نماز این است که انسان را به قرب می رساند وآثار وبرکات مهم نماز عامل نهی از فحشاء ومنکر است(ان الصلوة ننهی عن الفحشا ء والمنکر) بزرگترین عبادت ومهترین پیوند با خالق هستی ونیز مؤثرترین راه برای فراموش نکردن یادخدا نمازاست ونماز نگهبان انسان دردنیا ست ومعراج مؤمن است ونماز انسان را اززشتی وگناه باز می دارد وتکبروغرور ازبیمایهای روحی است که سبب سقوط انسان می شودازانسان دورمی کند وطبق فرمایش امیربیان علی (ع): نماز عامل تزکیه ودرمان رهایی ازکبر وخود بزرگ بینی است وهیچ دشمنی بدتر ازدشمن درونی نیست وهیچ آلودگی بدتر از پلیدی نفس نیست وهیچ صفت رذیله ای بدتر از تکبرنیست ونماز دژمحکم درمقابل شیطان است وباعث شکست شیطان است ونماز بهترین ونیرومندترین اسلحه برای سرکوبی شیطان ودوری کردن اواز یافتن راه نفوذ وتسلطش می باشد ونور است درسه عالم ازجمله دنیا نورافشانی می کند وسبب نجات انسان از ظلمات وتاریکی می شود وباعث اجابت دعا می گردد باعث نزول رحمت الهی است باعث افزایش رزق می گردد بهترین عملی که باعث دوری انسان ازخطرات وبلاهای دنیا یی می شود نمازاست ونماز درتمام زندگی ما نقش بسزایی دارد به وسیله نماز خانواده خودرا بیمه کنید ومشکلات خانواده خودرا از طریق نماز برطرف نمایید این سنت را رسول خدا(ص) برای ما باقی گذاشته است . هرگاه مشکلی برای خانواده خود رخ می داد به وسیله نماز برطرف می نمود باید گفت نماز وسیله پرورش فضایل اخلاق وتکامل معنوی انسان است!


ارسال نظر برای «آثار وبرکات نماز دردنیا»