مقام اهل بیت (ع) در کلام بزرکان


مقام اهل بیت (ع) درکلام بزرگان

1- آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:« هرکه خداوند با شناخت اهل بیت من وولایت ایشان،براو منّت نهاده باشد،خداوند همه خیر رابرای او گرد آورده است» 2-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:« شناخت آل محمّد، برات رهایی از آتش است ودوست داشتن خاندان محمّد، پروانه عبور از صراط است وولایت آل محمّد(موجب) امان از عذاب است» 3- آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«اهب بیت من چونان کشتی نوح (ع) است که هرکس برآن درآمد، نجات یافت وهرکه از آن بازماند،غرق شد» 4-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«مَثَل اهل بیت من درمیان شما همچون باب حطّة است درمیان بنی اسرائیل. هرکس از آن درآید، آمرزیده شود» 5-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«هرکه دین مرا درپیش گرفت وروش مرا پیمود واز سنّت من پیروی کرد، باید برتری امامان اهل بیت مرا برهمه امّت باور داشته باشد. مَثَل آنها درمیان این امتّ همچون باب حطّه درمیان بنی اسرائیل است» 6-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:« اهل بیت مرا نسبت به خود همچون سر بدانید برای پیکر ودو چشم برای سر؛پیکر جز به سررهنمی یابد وسر جز به چشم هدایت نمی شود» 7-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«هرکه بدون امام بمیرد،مرده است چونان در جاهلیت» 8-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:« نخستین کسی که درکنار حوض کوثر برمن وارد می شود،اهل بیت من وکسانی ازامّت من هستند که مرا دوست دارند» 9-آیامی دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«مرکز بهشت از آن من و اهل بیت من است» 10-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«خداوند، هرگونه تبهکاری پنهان وپیدارا از ما اهل بیت دور کرده است» 11-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:«ستارگان، موجب امان آسمانیان واهل بیت من،موجب امان زمینیان هستند. پس هرگاه اهل بیت من بروند،برزمینیان نشانه های تهدید ظاهر شود، 12-آیا می دانید حضرت رسول خدا (ص) فرمود:« ما اهل بیت، کلید های رحمت وجایگاه رسالت ومحل آمد وشد فرشتگان وکان دانش هستیم» 13-آیا می دانید حضرت علی (ع) فرمود:«پیامبر اکرم (ص) به من فرمود که نخستین کسانی که به بهشت در می آیند، من هستم به همراه فاطمه، حسن وحسین (ع). من عرض کردم : یارسول الله! دوستداران ماچه؟ فرمود:«پشت سر شما به بهشت درخواهند آمد» 14-آیا می دانید حضرت علی (ع) فرمود:«ما اهل بیت ، شجره نبوّت وجایگاه رسالت ومکان آمد وشد فرذشتگان وخانه رحمت وخاستگاه دانش هستیم» 15-آیا می دانید حضرت سجاد (ع) فرمود:«ما، درهای خداهستیم وراه راست اوییم. ما ظرف علم اووبازگو کننده وحی اوهستیم وپایه های توحید اووجایگاه راز او ییم» 16-آیا می دانید حضرت محمد باقر (ع) فرمود:« ما، اهل خانه رحمت وشجره نبوّت وکان حکمت ودر جایگاه فرشتگان ومکان فرو آمدن وحی ایم» 17-آیا می دانید حضرت جعفر صادق (ع) فرمود:« خداوند، ولایت ودوستی مارا واجب ساخته است به خدا سوگند،ما از روی هوای وهوس خود سخن نمی گوییم وبر طبق آرای خود عمل نمی کنیم ونمی گوییم، مگر آنچه خداوند عزّوجلّ فرموده است» 18-آیا می دانید حضرت موسی کاظم (ع) فرمود:« هرکه بمیرد وامامش را نشناسد، مرده است چونان درجاهلیت وعملکردش دردوران اسلام، مورد بازپرسی قرار می گیرد» 19-آیا می دانید حضرت رضا(ع) فرمود:«امامان ، جانشینان خداوند عزوجل درزمین هستند» 20- آیا می دانید حضرت رضا(ع) فرمود:«ما خاندان محمدیم وبر راه میانه ای قرار داریم که نه تندرو به ما می رسد ونه آنکه از پس می آید، از ما پیشی می گیرد،


ارسال نظر برای «مقام اهل بیت (ع) در کلام بزرکان »