شعر بسیجی


بسیجی

بسیجی عاشق ،راه شهادت بسیجی دوستدار،عدل وعدالت

بسیجی شیعه، شاه ولایت بسیجی پیرو ، راه امامت

بسیجی رهبرش، مولا حسین است بسیجی مقصدش، راه خمین است

بسیجی نوری از، نورخدائیست بسیجی صاحب ، مهر خدائیست

بسیجی لشکر، سرداردین است بسیجی جان نثار، مسلمین است

بسیجی عاشق، علم ودین است بسیجی حلقه ی، حبلُ المتین است

بسیجی رهبرش ّ سیّد علی است بسیجی دراطاعت، امردین است

بسیجی بازوبندش، نام زهراست بسیجی پاسان ، خاک ودریاست

بسیجی همچونور، سایه سار است بسیجی همچو گل، دربهاراست

بسیجی قهرمان، دلنواز است بسیجی مهربانُ ، غم نوازاست

بسیجی عارف ، اهل نماز است بسیجی عاشق ، رازونیازاست

(خدمتلو) بسیجی را امامت، اصل دین است بیسجی را جهاد،فرع دین است

#شعر

ارسال نظر برای «شعر بسیجی»