سوالات مردم ازبرزگان دین


/سؤالات مردم از بزرگان دین1-ازامام ابوالحسن علی بن موسی الرّضا (ع) پرسیده شد منظو راین که رسول خدا(ص) فرمود :« من پسر دو قربانی هستم » چیست ؟ درجواب امام رضا (ع) فرمود :«مقصود حضرت رسول خدا (ص) ازاین دوقربانی یکی اسماعیل(ع) پسر ابراهیم (ع) ودیگری عبدالله بن عبدالمطّلب پدر بزرگوار آن حضرت رسول خدا(ص)است » 2-ازامام جعفر صادق(ع) پرسیده شد چرا خانواده پیامبراسلام (ص) را «آل الله » خانواده خدا نامیدشدند حضرت امام جعفر صادق (ع) درجواب فرمودند:« آنان دربیت الحرام می زیستند» 3- ازعلی بن حسین (ع) پرسیده شد چرا پیامبراسلام (ص) ازپدر ومادر یتیم شد؟ حضرت در جواب سؤال کننده فرمودند:« تا هیچ مخلوقی حقّی برگردن او نداشته باشد » 4-از امام جعفرصادق (ع) سؤال شد این فرمایش خداوند درآیه 35الاحقاف فَصبِرکَما صَبَزَ أُولُوا العَزمِ مِنَ الرُّسُلِه مانند رسولان اولوالعزم شکیبا باش » چه معنی دارد؟ حضرت در جواب فرمودند:« مقصود ازاولو العزم ،نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع)، ومحمّد(ص) است » ودوباره سؤال کردند اینان چگونه اولواالعزم شدند؟ درجواب فرمودند: « برای اینکه نوح (ع) با کتاب وشریعت خودمبعث شد وهرکس بعدازاو آمد به کتاب وشریعت وبا روش او عمل کردتا حضرت ابراهیم (ع) صحف را آورد فرمان ترک کتاب نوح (ع) را نه از راه کفر به آن آورد وهرپیغمبری بعداز ابراهیم (ع) آمد به شریعت وروش اوووصحف ابراهیم (ع) عمل کرد تا زمان موسی(ع) موسی (ع) تورات را آورد با شریعت خود وروش خود وفرمان ترک صحف ابراهیم (ع) را آورد وهرپیغمبری بعداز موسی (ع) آمد به تورات وباروش اوعمل کرد تا مسیح(ع) انجیل راآورد وفرمان ترک شریعت موسی (ع)وروش اورا آورد تا حضرت محمد(ص) مبعوث شد وقرآن وشریعت وروش خودرا آورد . پس حلال او تا روزقیامت حلال است وحرام او تا روزقیامت حرام است لذا اینانند اولوالعزم » 5- از امام جعفر صادق (ع) سؤال شد چرا زناکار را کافر ندانی وبی نماز را کافردانی؟ حضرت درجواب فرمودند:« زیرا زنا کار ازروی چیرگی شهوت زنا کند وبی نماز را درترک نماز لذتی نیست بلکه ازروی سبک شمردن دین نماز را رها می کند وکسی که دین را سبک شمرد کافر است» 6-از ابوذر(ره) سؤال شد توشعه سفرآخرت چیست ؟ فرمود :« گرفتن روزه درشدت گرما برای روز حساب وخواندن دورکعت نماز درتاریکی شبها برای رهایی ازوحشت قبر ودادن صدقه برای نجات یافتن ازروز سختی وتنگدستی ..» 7-ازامام جعفر صادق (ع) سؤال شد چرا حضرت فاطمه زهرا (س) « زهرا » نامیده شدند درجواب فرمودند:« به خاطر اینکه روزی سه بار برای امیر المؤمنین (ع) نورافشانی می کرد: وقت نماز صبح ، درحالی که مردم درخواب بودند، جمالش نورافشانی کرده وسفیدی نورش به خانه های مردم درمدینه می تابید ودیوارها سپید می گشت وآنها تعجب کرده وخدمت پیامبراکرم (ص) می رسیدند واز آنچه دیده بودند می پرسیدند حضرت ایشان را روانه منزل فاطمه (س) می کرد ، وبه آنها به منزل حضرتش آمده ومی دیدند که حضرت درمحراب عبادتش نشسته ونماز می گذارد ونورجمالش ازمحراب عبادت است وآنگاه می دانستند که آن نوری که دیده بودند ازنور فاطمه زهرا(س) بوده است ونیز درهنگامه نیمه روز که برای نمازآماده می شدند ، جمال آن حضرت انوار زردی پرتو افشانی می نمود ودرخانه های مردم می تابید ولباسها ورنگشان زرد می شود آنها خدمت پیامبراکرم (ص) رسیده واز آنچه دیده بودند سؤال کردند وحضرت آنها را به منزل فاطمه (س) روانه می کرد می دیدند که حضرت درمحراب عبادتش ایستاده وجمال آن حضرت ازنور وجمالش بوده است ونیز درهنگام آخر روز که آفتاب غروب می کرد صورت فاطمه (س) سرخ شده وجمالش از شادی وبه جهت شکر خدای متعالی به سرخی می شد آنان تعجب کرده وخدمت پیامبر اکرم (ص) می رسیدند وازآن سؤال می کردند. حضرت باز آنان را روانه منزل فاطمه (س) می کرد می دیدند حضرتش نشسته مشغول تسبیح وتمجید وثنای الهی است ونورجمالش به سرخی می درخشد وآنگاه آنان می دانستند که آنچه دیده بودند ازنور جمال فاطمه (س) بوده است 8-از حضرت امام سجاد(ع) پرسیدند چرا صورت اهل نماز شب ازطراوت وزیبایی ویژه ای برخورداراست ؟ درجواب فرمودند:« زیرا آنها با خدای خود خلوت کرده اند وخداوند آنان را با نور خود مزیّن ساخته است » 9 –ازامام جعفر صادق (ع) سؤال شد قرآن چگونه است كه هرقدر انتشار پيدا مي كند وتدريس مي شود،جز تازگي وشادابي برآن افزوده نمي شود؟ درجواب فرمودند:« براي اين است كه خداوند تعالي آن را براي زمان ومردمي خاص قرار نداده است ؛ لذا تا روز قيامت درهر زماني و نزد هرگروهي تازگي وشادابي خاصّي دارد» 10-ازامام محمّدباقر(ع) سؤال شد ظاهر وباطن قرآن چيست؟ فرمودند:«ظاهر قرآن كساني هستند كه قرآن دربين آنان نازل شده وباطن قرآن كساني هستند كه اعمال آنان را انجام مي هند وهرآنچه درباره آنان نازل شده درباره اينان نيز جاري مي شود» 11-ازامام جعفرصادق (ع) سؤال شد ذكر تسبيح چيست ؟ حضرت درجواب سؤال فرمودند« تسبيح اسمي از اسماي خدا ودعا ي اهل بهشت است » 12-ازامام جعفر صادق (ع) سؤال شد دعاي غريق چگونه است؟ حضرت درجواب فرمودند:« مي گويي : يَا اللهُ يَارَحْمانُ يارحيمُ ،يا مقلّب القلوب ثبّتْ قلبي علي دينك » 13- ازامام جعفرصادق (ع) سؤال شد اگر زمان غيبت قائم (عج) را درك كردم چه بايد بكنم ؟ فرمودند:« اين دعا را برخود لازم بدار : بارخدايا! خود را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناساني پيمبرت را نمي شناسم .بار خدايا! پيمبرت را به من بشناسان كه اگر نشناساني حجّتت را نمي شناسم .بارخدايا! حجّت ترا به من بشناسان كه اگر نشناساني ازدينم گمراه مي شوم » 14-از امام جعفر صادق (ع) سؤال شد اي پسر رسول خدا! «گفتار صالح »چيست؟ فرمودند: «شهادت به وحدانيت خدا وعمل صالح پرداخت زكات فطره» 15- از امام جعفرصادق (ع) سؤال شد كدام صدقه افصل است ؟درجواب سؤال فرمودند:« صدقه اي كه درحال سلامتي وآرزمند به زندگي وباترس ازفقر عطاكني ، نه وقتي كه مرگ به حلقومت رسيد بگويي فلان مال ، مال فلاني وفلان قدر ازآن فلاني ويا نه فلان مال فلان است .» 16- از امام جعفر صادق (ع) سؤال شد عرفات چرا عرفات ناميده شد؟ فرمودند:« جبرئيل با حضرت ابراهيم (ع) درروزعرفه درآنجايي كه امروز عرفات ناميده مي شود رفت . چون خورشيد زايل شد ، جبرئيل به حضرت ابراهيم (ع) گفت: «به گناهت اعتراف كن ومناسك خود را بشناس» لذا براي اين سخن ابراهيم (ع) كه گفت :« اِعْتَرِفْ ، فَاعْتَرِفْ» عرفات ناميده شد .» 17- از امام جعفر صادق (ع) سؤال شد كسي كه به زيارت قبر حسين(ع) برود چه پاداشي براي اواست؟ درجواب سؤال فرمودند:« كسي كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند ازبندگان مكرّم خداوند است وزير پرچم حسين بن علي(ع) قرار مي گيرد تا زماني كه همه باهم داخل بهشت شوند» 18- از امام جعفرصادق (ع) سؤال شد قسامه چيست؟ فرمودند:« آن حقّ است ، واگرآن نبود مردم بعضي، بعضي ديگررا مي كشتند وچيزي به حساب نمي آمد وقسامه به منزله نگهباني است كه مردم به خاطر آن حزم ودور انديشي مي كنند » 19- از امام جعفر صادق (ع) سؤال شدگرامي ترين مردم نزدخدا كيست ؟ فرمودند:« كسي كه چون نعمتي به اوداه شود سپاس بگزارد وهرگاه گرفتار شود شكيب ورزد » 20- از امام جعفر صادق (ع) سؤال شد: كمك كردن به ستمگر درصورت تنگدستي وفشار زندگي چگونه است؟ فرمودند:« من خوش ندارم براي ستمگران حتي گرهي ببندم ، يا سر مشكي را محكم كنم ، گرچه ازشرق تا غرب عالم رابه من دهند وحتي قلمي را برايشان درمركب زنم .همانا ياران ستمگران روزقيامت درچادري ازآتش به سر برند، تا آن كه خداوند درميان بندگان داوري كند»


#سوال ازمردم جواب از بزرگان

ارسال نظر برای «سوالات مردم ازبرزگان دین »