شعر ای امام


اي اماماي امام اي رهبر حق پرستان السلاماي امام اي منجي ايرانيان السلامزنده شد هم دين رافت درجهانزنده وپاينده با شد نامتاناي ابرمرد خداي دراين زماناي پيشواي قرن حاضر السلامآن جماران كعبه دلهاي ماستهم زيارتگاه و هم رازدلهاي ماستمرقد پاكت ايمن گاه ماستاي عزيزدين پرستان السلامخاك قبرت سرمه ي چشماي ماستنورآن گلدسته ها درجانهاي ماستعشق لبيك گفتن ها هنوز دردلهاي ماستاي ولي عدل خواهان السلامپرچم سرخ علي سمبل آقاي ماستمنجي عالم ، اميد دلهاي ماستراه ورسمت ، زنده جانهاي ماستاي ناجي دين محمّد السلامخدمتلو »همچو نالان دردل است»هرزمان گويد ، خميني (ره(السلام


#شعر

ارسال نظر برای « شعر ای امام »