گذری بر دوران زندگی سیاسی امام رضا (ع)


(گذری بردوران زندگی سیاسی امام رضا (ع)باید گفت هارون الرشید عباسی فرزند ارشد خود محمّد امین را که مادرش زبیده بود ولیعهد خود انتخاب کرد واز مردم برای او بیعت گرفت وعبدالله مأمون را بعنوان ولیعهد دوم قرار داد خودش درسن 46 سالگی بعداز ظلم وستمی که به شیعیان وامام موسی کاظم (ع) ومسلمانان نمود اجل مهلت نداد درسناباد طوس درگذشت وپسرش صالح بن هارون بروی نماز گزارد بوبت به محمّد امین رسید او به مدت 4سال و7ماه و21 روز خلافت کرد و27 سال سن داشت بجای برادرش مأمون پسر خودش موسی را ولیعهد وجانشین خود انتخاب کرد واین امر باعث جنگ واختلاف بین وارثین هارون الرشید عباسی(امین ومأمون) شد وجنگی سختی بین دو برادر امین ومأمون درگرفت امین عباسی خلیفه وقت توسط لشکریان خراسانازطرف مأمون به فرماندهی طاهربن حسین معروف به طاهر ذوالیمین کشته شد و مأ مون عباسی بعنوان هفتمین خلیفه عیاسی برکرسی خلافت نشست . مأ مون عباسی بعداز خلیفه شدن نگرانی های شدید داشت از جمله : 1-علویان حکومت اورا قبول نمی کردند2-عباسیان وطرفدارانشان دل خوشی ازمأمون عباسی نداشتندبخاطر کشتن خلیفه ماقبل خودش(امین عباسی)3-اعراب که به تعصب وعربیّت وبرتری نژادعرب(پان عربیسم)معتقدبودندارتباط مأمون عباسی با ایرانیان بیشتراست 4- ایرانیان وخراسانیان بطورفطری طرفدارودوستدارخاندان رسالت بودند5-شیعیان جهان درهر کجا بودندبا عباسیان دشمن بودندو.....مأمون عباسی بهترین راه برای حلّ مشکلات مذکوردعوت امام رضا (ع) امام ورهبر وهادی مسلمانان جهان اسلام ورهبر بزرگ شیعیان ازشهر مدینه شهر پیامبرخدا (ص) به خراسان مرکز وقت خلافت عباسی برای خلافت یا ولایت عهدی بود! تامشکلات مضاعف مأمون عباسی را حلّ وفصل نماید. ولی حضرت امام رضا (ع)راضی نبودوناخشنودی خودش را ازسفربسوی خراسان ازروشهای ذیل اعلام نمود.1-چندین باردعوت مأمون عباسی را ردکرد2-قبل از حرکت از زادگاه خودشهرمدینه مکرّربرکنارقبر مطهرجدش رسول خدا (ص) می رفت وگریه وزاری می کرد3-درموقع خروج از شهر مدینه به دوستان واطرافیان خودفرمود هم اکنون برای من گریه کنید تا صدای گریه شماهارا بشنوم من دیگرازاین سفر برنمی گردم و....مأ مون عباسی شخصیبنام رجاء بن ابی الضحاک مإمور آوردن به خراسان بودامام رضا (ع) با اجبار ازشهرمدینه وداع نمودبه شهر خراسان آمدودرطول راه با مردم صحبت می نمود وحرفها مردم را گوش می کرد به مردم حدیث می 'می گفت وازقرآن وسنت رسول الله وائمه را به مردم اعلام می کرد وقتی وارد شهر نیشابور شدبه زیارت امام زاده محمّد محروق رفت حدیث سلسلۀ الذهب را برای مردم نیشابوراعلام نمود امام رضا (ع) با اجبار بصورت اکراه ولایت عهدی وجانشینی مأمون عباسی رابه شرطی قبول نمودکه: امرونهی نکند-فتوا ندهد-قضاوت نکند-عزل ونصب نکندو...وگویند اولّین کسی که بر ولایتعهدی با امام رضا(ع) بیعت کرد عباس پسر مأمون خلیفه عباسی بود وبعدازآن فضل بن سهل وزیر مأمون ویحیی مفتی درباروعبدالله طاهرورجال عباسی و....وبعدازآن مأمون عباسی فرمان دادسکه بنام امام رضا (ع) زدندواسحاق برادرامام رضا (ع) با دختر عمویش ازدواج کردو دختر مأمون بنام ام الفضل با امام جواد(ع) ازدواج کرد وحمیدبن مهران یکی از رجال دربارعباسی به امرخدا بااشاره امام رضا (ع) توسط دوشیرموجوددرپرده دیوار کشته شدند چون وی امام رضا (ع)رامسخره وتوهین کرده بودوازشاگردان امام رضا (ع) میتوان ازافراد چون ذکریا بن آدم آشوی قمی نماینده امام رضا (ع) درقم .یونس بن عبدالرحمان .صفوان بن یحیی .حسن بن محبوب صاحب کتاب نوادر.علی بن مثیم ازنوادگان میثم تمار.زیان بن صلت (اباصلت)....امام رضا (ع) صاحب فرزند بنام محمد(جوادالائمه) بود که امام جواد(ع) هفت ساله بود پدرگرامیش امام رضا (ع)در55صالگی توسط مأمون عباسی ازطریق سم به شهادت رسید ومرقد مطهرش درخراسان چراغ راهنمای هرعاشق دلباخته ای است که مثل شمع دورحرم شریفش حلقه می زند ومی گویند: السلام ای حضرت سلطان عشق یا علی ابن موسی الرضا/ السلام ای تربت پاکش خاک بهشت یا علی ابن موسی الرضاتهیه وتدوین اسماعیل خدمتلو (زنجانی ) مولف


#مقاله

ارسال نظر برای «گذری بر دوران زندگی سیاسی امام رضا (ع)»