کتاب معلم نمونه اثر علی تاجدینی


کتاب معلم نمونه اثر علی تاجدینی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۷۸

نویسنده : kh1348

کتاب معلم نمونه مولف علی تاجدینی چاپ1382 با شمارگان 5500جلد دارای 158صفحه نشر مهاجر بوده است سیری دراندیشه های تربیتی وشیوه های تدریس استاد شهید مرتضی مطهری اشاره دارد دارای بخش نخست شناسنامه علمی .تربیتی وبخش دوم: مقام علمی وپژوهشی وبخش سوم : اخلاق معلمی وبخش چهارم روش تدریس وبخش پنجم نظریه تعلیم وتربیت وبخش ششم آسیب های تعلیم وتربیت می بتاشد

#معرفی کتاب #معرفی کتاب معلم نمونه #کتاب معلم نمونه اثر علی تاجدینی #معرفی آثار #علی تاجدینی #نشر مهاجر

ارسال نظر برای «کتاب معلم نمونه اثر علی تاجدینی»