معرفی کتاب شخصیت‌ها میگل د سروانتس نوشته دان ناردو


معرفی کتاب شخصیت‌ها میگل د سروانتس  نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

تعداد بازدید : ۲۱۵

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

روشن است که سروانتس قویاً باور داشت آدم ها باید به خاطر آنچه برحق می دانند، بجنگند. و این باور الهامبخش اعمال او بود: نخست در مقام سرباز و سپس در مقامنویسنده. تجربیات واقعی اش به داستان های تخیلی اش نیز راه یافتند. شخصیت اصلی بزرگ ترین رمانش، شوالیه ای که دون كیشوت نام دارد، انعکاسی از تجربیات و باورهای خود سروانتس است. دون كیشوت دوست داشت زندگی اش را در راه افتخار و عدالت فدا کند، یعنی درست همان کاری که خالقش در آب های خونین لپانتو کرده بود.

مشخصات کتاب

کتاب شخصیت ها... میگل د سروانتس رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس

نویسنده : دان ناردو

مترجم : شیوا مقانلو

انتشارات ققنوس

111صفحه

شابک9-979-311-964-978

#معرفی کتاب #معرفی کتاب شخصیت‌ها... میگل د سروانتس رمان ‌نویس و شاعر و نمایشنامه ‌نویس #معرفی آثار دان ناردو #معرفی کتاب شخصیت‌ها... میگل د سروانتس رمان ‌نویس #شاعر و نمایشنامه ‌نویس نوشته دان ناردو #درباره کتاب شخصیت‌ها... میگل د سروانتس رمان ‌نویس #شاعر و نمایشنامه ‌نویس نوشته دان ناردو #درموردکتاب شخصیت‌ها... میگل د سروانتس رمان ‌نویس #شاعر و نمایشنامه ‌نویس نوشته دان ناردو #معرفی کتاب شخصیت‌ها... میگل د سروانتس رمان ‌نویس #شاعر و نمایشنامه ‌نویس نوشته دان ناردو ترجمه شیوا مقانلو #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده شیوا مقانلو

ارسال نظر برای «معرفی کتاب شخصیت‌ها میگل د سروانتس نوشته دان ناردو »