معرفی کتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو


معرفی کتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

تعداد بازدید : ۲۵۵

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

پریکلس از یک سو فردی مدافع فرهنگ و مشوق هنرمندان بود و ساختمان های عمومی باشکوه برپا می کرد، و از سوی دیگر، توسعه طلبی دوآتشه بود که مایل بود قدرت آتن را به هزینه همسایگانش و با استفاده از همه ابزارهای ضروری همچون ارعاب، ارتشا و نیروی نظامی آشکار گسترش دهد. برخی پژوهشگران هم سوق دادن آتن به سوی عظمت را به او نسبت می دهند، و هم طی یکی از بازی های روزگار، وقوع جنگ پلوپونزی را که آتن و دیگر نقاط یونان را به نابودی کشاند. بنابراین، عصر پریکلس دوره ای از عظمت فرهنگی و همین طور عصری پیچیده و آشوبزده بود: عصری که بهترین و بدترین خصیصه های تمدن برجسته یونان باستان بر آن حاکم بود و ویژگی هایش را رقم می زد. در نور خیره کننده بررسی های امروزین تاریخ، برای یافتن حقیقت و انصاف باید بدترین ها را در کنار بهترین ها دید.

مشخصات کتاب

کتاب عصر پریکلس

نویسنده : دان ناردو

مترجم : فاطمه ایجی

انتشارات ققنوس

تعداد صفحات: 133صفحه

شابک: 6-009-278-600-978

#معرفی کتاب #معرفی کتاب عصر پریکلس #معرفی آثار دان ناردو #معرفی کتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو #دربارهکتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو #درموردکتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو ترجمه فاطمه ایجی #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده فاطمه ایجی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب عصر پریکلس نوشته دان ناردو»