معرفی کتاب ماه بلند نوشته بهزاد دانشگر


معرفی کتاب ماه بلند نوشته بهزاد دانشگر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

تعداد بازدید : ۵۳۶

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

همە شان خانە ی ام سلمە بودند. پیامبر(ص) و اهل بیتش. بانو فاطمە زهرا، مولایم و میو ەهای دل پیامبر، حسن و حسین؟عهم؟. جبرییل آیه ای تازه از سوی خداوند آورد. ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان کە بایستە است پاک دارد. پیامبر(ص) فاطمە و خانوادە اش؟عهم؟ را برد زیر کسای خودشان. فرمود: اینانند کە اهل بیت من اند و خدا هر پلیدی را از ایشان زدودە و آنان را از هر عیب و گناە پاک و مطهر ساختە است. یهودی بودند و تازە ایمان آوردە بودند بە اسلام. بە پیامبر گفتند: ای پیامبر خدا... موسی، وصی اش را یوشع بن نون قرار دادە. وصی تو و ولیّ ما پس از تو چە کسی است؟ در جواب آن ها آیە ای نازل شد. «ولّی شما فقط خدا و رسول او و کسانی هستند کە اقامۀ نماز می کنند و زکات می دهند در حالی کە در رکوع هستند.» پس از آن پیامبر فرمود: برخیزید با هم برویم. وقتی بە مسجد رسیدند، دیدند گدایی از مسجد خارج می شود. پیامبر پرسید: - ای سائل! آیا کسی چیزی بە تو عطا کرد! گفت: آری. این انگشتر را... آن مردی کە در حال نماز است. پیامبر پرسید: در چە حالی بود؟

اطلاعات کتاب

کتاب ماه بلند

نویسنده : بهزاد دانشگر

ناشر: انتشارات عهد مانا

تعداد صفحات : ۱۱۲ صفحه

شابک: 948-600-99976-1-9

#معرفی کتاب #معرفی کتاب ماه بلند #معرفی آثار بهزاد دانشگر #درباره کتاب ماه بلند نوشته بهزاد دانشگر #معرفی کتاب ماه بلند نوشته بهزاد دانشگر #انتشارات عهدمانا

ارسال نظر برای «معرفی کتاب ماه بلند نوشته بهزاد دانشگر»