معرفی کتاب مسلخ عشق نوشته مهناز رئوفی


معرفی کتاب مسلخ عشق نوشته مهناز رئوفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

تعداد بازدید : ۵۰۰

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

کتاب مسلخ عشق روایتی است از ترویج بهائیت در ایران.این کتاب با بیان چند روایت در قالب یک رمان نحوه ترویج دین بهائیت ، اهداف و چالشهای پیش روی آن و پشت پرده هایی از آن را نشان میدهد . نویسنده در این کتاب پاسخ خیلی از سؤالات مطرح شده در مورد این فرقه نوظهور ، عقاید و اهداف آن را با بیانی ساده مطرح می کند.

قسمتی از کتاب در ادامه آمده است: “ﺣﺮف ﻫﺎی ﮔﻨﺪه ای ﻣﻴﺰﻧﻲ. اﮔﺮ ﺗﻮ واﻗﻌﺎ آن ﻗﺪر ﺧﺎدم و ﻓﺪاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻲ، راه ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ . ﭼﺮا داﺋﻢ‬ ‫ﻧﻴﺶ و ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧﻲ؟ ﻳﺎ ﺑﻬﺎء ﺑﮕﻮ و ﺷﺮوع ﻛﻦ . اﻳﻦ ﺗﻮ و اﻳﻦ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه ای ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮاﻧﺪ. دردﺷﺎن را‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ. ﻧﺴﺨﻪ درﻣﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻮ داده . ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻌﺠﺰه ای ﺷﻮد و دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدد؟”‬ ‫“ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻚ دارم . “‬ “ژاﻧﺖ ، دﻳﮕﺮ دارم از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻔﺮﮔﻮﻳﻴﻬﺎی ﺗﻮ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮم . ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ، اﻣﺎ راﻫﺖ را ﮔﻢ ﻛﺮده ای .‬‫ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﺴﻲ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﭽﻪ ای . “‬ ‫“ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺣﺮف ﺣﻖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺒﻞ اﻣﺮ ﭘﻲ ﺑﺮده ام ؟ ﭼﻮن دارم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﻢ ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮد؟‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ت ت ﻫﺰار ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ.“ ‫“ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺎﺳﺖ . اﻣﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ. “‬ ‫“ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻌﺎرم . اﮔﺮ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه‬ ‫ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ، ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد،‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ، ﻣﻴﭙﺮدازد، او را ﻣﻨﻊ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎب در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ﻋﺪد ﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، و‬ ‫ﻫﺰاران ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ. اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺮادﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰات‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ، ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﺳﺨﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ، و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰات دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان رخ داده ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد. ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﺎدی و‬ ‫ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻣﻌﺠﺰه را ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺮی ﮔﺬری اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺐ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪاد ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﺳﺖ . اﻣﺎ او ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺰ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﻧﻜﺮد آن ﻫﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ . ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ از ﻛﺠﺎﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آرام ﻧﻤﻴﻨﺸﻴﻨﻢ . ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻢ ،‬ ‫ﺑﻴﺠﻮاب اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ ، وﮔﺮﻧﻪ ‫ﻓﻮری ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻟﻤﻪ و ﺑﻤﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. آﺧﺮ ﻛﺪام دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ؟ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ، ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻨﺎق . “‬ ‫ﺻﺪای ﭘﺎرک ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از درون ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ. ژاﻛﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ‬ ‫را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻮد. دل در ﺳﻴﻨﻪ اش ﺗﭙﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮی ﻛﻪ‬ ‫داﺷﺖ ، ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺘﺎب ﺷﺪ. ﺑﻪ ژاﻧﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل دراز ﻛﺸﻴﺪن روی ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﺮد...

اطلاعات کتاب:

مسلخ عشق

مولف : مهناز رئوفی

ناشر کتاب : عهد مانا | کیهان

شابک : 978-964-458-229-5

تعداد صفحات : 309

#معرفی کتاب #معرفی کتاب مسلخ عشق #معرفی آثار مهناز رئوفی #درباره کتاب مسلخ عشق نوشته مهناز رئوفی #معرفی کتاب مسلخ عشق نوشته مهناز رئوفی #انتشارات کیهان #انتشارات عهد مانا

نظرات کاربران

سلام، کتاب عالیه، اما حیف که قیمت کتاب ها خیلی گران شده، اما باید ما صرف جویی کنیم و هزینه کردنمون واسه کتاب باشه، تشکر از یار کتاب و کاربر عزیز reza75 بابت معرفی کتاب

ارسال نظر برای «معرفی کتاب مسلخ عشق نوشته مهناز رئوفی »